Blog Kumpulan Informasi Seputar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SMP

Fungsi dan Makna Awalan peN-

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa awalan, salah satunya adalah awalan peN-. Seperti halnya awalan lainnya, awalan peN- juga mempunyai fungsi dan makna.

1. Fungsi awalan peN-
Funsi awalan peN- adalah membentuk kata benda.
Contoh:
a. Dia seorang pengarang derita anak-anak.
b. Gadis itu periang dan senang bergaul.
c. Bersihkan kotoran di kaca itu dengan cairan pembersih!

2. Makna awalan peN-
Makna awalan peN- sejajar atau sejalan dengan kata kerja berawalan me-.
Contoh:
a. Pembunuh  : 'orang yang membunuh'
b. pengarang  : 'orang yang (pekerjaannya) mengarang'
c. penghapus  : 'alat untukm menghapus'

Macam-macam makna awalan peN- dapat kalian lihat dibawah ini.
Makna                                              Contoh
a. 'yang melakukan pekerjaaan'       Dia bertindak selaku pembawa acara.
b. 'menyatakan sifat'                        Penggaris itu harganya murah.
c. 'mempunyai sifat'                         Gadis itu pemalas.
d. 'yang menyebabkan sesuatu'       Pendingin ruangan itu rusak.
e. 'menyatakan pekerjaan'               Dia salah seorang penyanyi terkenal di kotaku.
f. 'menyatakan mudah terjadi'         Jangan jadi seorang penakut!

3. Variasi bentuk (alomorf) awalan peN-
Awalan peN- mempunyai beberapa variasi bentuk (alomorf), yaitu pe-, pen-, pem-, peny-, peng-, dan penge-.
Contoh:
1. peN- + lukis  → pelukis
peN- + suruh     → pesuruh
2. peN- + dingin → pendingin
peN- + dukung → pendukung
3. peN- + bawa  → pembawa
peN- + pimpin  → pemimpin
4. peN- + salur  →  penyalur
peN- + sakit  →  penyakit
5. peN- + garis  →  penggaris
peN- + ajar  →  pengajar
6. peN- + cat  →  pengecat
peN- + tik  →  pengetik

Catatan:
Penambahan huruf m, n, ng, ny, dan nge- disebut nasalisasi atau sengau.

Soal Latihan dan Pembahasan 

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Kalimat yang menggunakan kata berawalan peN- adalah ...
A. Paman suka makan petai.
B. Sambal itu pedas sekali.
C. Perempuan itu membawa keranjang ke pasar.
D. Pelatih itu sedang memberi pengarahan.

Pembahasan:
Kata pelatih berasal dari kata dasar latih mendapat awalan peN-. Kata pelatih bermakna 'orang yang pekerjaannya melatih'. Kata petai, pedas, dan perempuan adalah kata dasar.

2. Kata berawalan peN- terdapat dalam kalimat ...
A. Petinju itu berlatih setiap hari.
B. Semua petatar memasuki ruangan itu.
C. Pencopet di pasar itu tertangkap tadi pagi
D. Orang itu bekerja sebagai pesuruh di sekolah.

Pembahasan:
Kata petinju, petatar, dan pesuruh dibentuk dengan awalan pe-.

3. Kata berawalan peN- yang bermakna 'menyatakan pekerjaan' terdapat pada kalimat ...
A. Akhir-akhir ini ia menjadi seorang pemurung.
B. Sekarang ia menjadi seorang pemarah.
C. Bapakku seorang pelaut yang tangguh.
D. Anak itu memang penyabar.

Pembahasan:
Awalan peN- pada kata pelautb bermakna 'menyatakan pekerjaan yang berhubungan dengan benda yang disebut dalam bentuk dasarnya'.

4. Penulisan awalan peN- yang benar terdapat pada kalimat ...
A. Anak itu dibawah gerombolan penyulik.
B. Penyanyi itu mendapatkan sambutan yang meriah dari penonton.
C. Gadis itu terkenal sebagai seorang pensabar.
D. Ayahnya seorang penbela terkenal.

Pembahasan:
Kata penyulik seharusnya penculik. Kata pensabar seharusnya penyabar. Kata penbela seharusnya pembela.

5. Kata berawalan peN- yang bermakna 'mempunyai sifat' terdapat pada kalimat ...
A. Permata adalah seorang gadis periang.
B. Ia seorang penari yang baik.
C. Pelayan itu sibuk sekali.
D. Pelajar itu memberi penghapus.

Pembahasan:
Awalan peN- pada kata periang menyatakan makna 'mempunyai sifat' riang.

6. Ayah sedang memperbaiki pemanas air.
 Awalan peN- pada kata pemanas menyatakan makna ...
A. 'alat'
B. 'mempunyai sifat'
C. 'yang melakukan'
D. 'yang menyebabkan'

Pembahasan:
Awalan peN- pada kata pemanas menyatakan 'yang menyebabkan panas'.

7. Awalan peN- pada kata-kata berikut mengalami nasalisasi, kecuali ...
A. Angga merupakan seorang pendaki andal di sekolahku.
B. Laras itu seorang penari klasik.
C. Penyanyi itu menaiki panggung pertunjukan.
D. Pemusik itu menunjukkan keahliannya memainkan piano.

Pembahasan:
Pemunculan huruf sengau n dan ny pada kata pendaki, penari, dan penyanyi merupakan proses nasalisasi, sedangkan pada kalimat pemusik tidak muncul huruf sengau. Oleh karena itu, pada kata pemusik tidak mengalami proses nasalisasi.

8. Orang itu usianya masih muda, tetapi ia seorang pelupa.
Makna awalan peN- pada kata pelupa adalah ...
A. 'menyatakan pekerjaan'
B. 'yang melakukan'
C. 'menyatakan mudah menjadi'
D. 'menyatakan sifat'

Pembahasan:
Kata pelupa bermakna 'orang yang mudah lupa'.

9. Kata berimbuhan peN- dalam kalimat berikut mempunyai makna 'orang yang melakukan', kecuali ...
A. Toko itu banyak dikunjungi pembeli.
B. Banyak pelamar mendatangi kantor itu.
C. Tiang itu perlu diberi penyangga agar tidak roboh.
D. Pengungsi tinggal di penampungan sementara.

Pembahasan:
Awalan peN- pada kata pembeli, pelamar, dan pengungsi bermakna 'orang yang melakukan', sedangkan awalan peN- pada kata penyangga bermakna 'alat untuk menyangga'.

10. Ia terkenal sebagai penari Bali.
Kata penari dalam kalimat tersebut terjadi sebagai hasil proses pengimbuhan ...
A. awalan pe- pada kata dasar tari.
B. awalan peN- pada kata dasar tari.
C. awalan pe- pada kata dasar nari.
D. awalan peN- pada kata dasar nari.

Pembahasan:
peN- + tari  →  penari

B. Bubuhilah Imbuhan peN- kata dasar yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut!

1. Ayah terkenal sebagai (tembak) yang jitu.
Jawaban: penembak
2. Kopral Jono dipilih sebagai (pimpin) pasukan untuk menghadapi musuh di tapal batas.
Jawaban: pemimpin
3. Sudah lama anak itu mengidap (sakit) tumor ganas di kakinya.
Jawaban: penyakit
4. (syair) itu telah banyak menghasilkan puisi.
Jawaban: penyair
5. (bom) gedung itu ditangkap polisi.
Jawaban: Pengebom

C. Kerjakanlah soal-soal berikut!

1. Bubuhkanlah awalan peN- pada kata-kata berikut. Kemudian, gunakan dalam kalimat.
a. Murung
b. Pel
c. Potong
d. Tulis
e. Peras
f. Daki
g. Tolong
h. Kelola

2. Apakah makna awalan peN- pada kalimat-kalimat berikut?
a. Penyakit menular itu sedang diselidiki.
b. Penjual bakso itu sangat ramah.
c. Jangan menjadi pendendam.
d. Gaya penari cilik itu memikat hati.
e. Kak Anti sedang menggunakan pemerah bibir.

3. Betulkan penulisan awalan peN- pada kata-kata berikut. Kemudian, gunakan dalam kalimat!
a. Petadah
b. Pebantu
c. Pelempar
d. Penycinta

Demikianlah artikel tentang fungsi dan awalan peN- referensi dari kumpulan buku-buku materi penerbit Intan Pariwara pegangan guru. Terima kasih.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Fungsi dan Makna Awalan peN-